OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY

I. Definicje

 

            Ilekroć w niniejszym dokumencie jest   mowa o:

 • dostawcy – rozumie się przez to Błażeja Kardas prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Błażej Kardas P.P.H.U. „EmPRO”, Zielniki 2, 63-000, Środa Wielkopolska, o numerach NIP: 7861118209 oraz REGON: 634154637, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • kodeksie cywilnym – rozumie się przez to ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
 • odbiorcy – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonującą z dostawcą czynności prawnej;
 • ofercie – rozumie się przez to dokument dostawcy posiadający zindywidualizowany numer i zawierający przedmiotowo istotne postanowienia umowy, a także datę ważności oferty;
 • opłacie serwisowej – rozumie się przez to opłatę stanowiącą iloczyn liczby kilometrów od siedziby dostawcy do miejsca dokonywania czynności serwisowych położonego poza granicami Polski oraz stawki za 1 km według tzw. kilometrówki;
 • opłatę za nieuzasadnione wezwanie serwisu gwarancyjnego – rozumie się przez to kwotę 250,- zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę pracy przedstawiciela dostawcy (serwisanta) powiększoną o koszt dojazdu obliczony jako iloczyn liczby kilometrów od siedziby dostawcy do miejsca dokonywania czynności serwisowych oraz stawki 8 zł za każdy kilometr dojazdu i powrotu serwisanta;
 • OWW – rozumie się przez to niniejszy dokument, dostępny w aktualnej wersji na stronie empro.net.pl/oww;
 • stronach – rozumie się przez to dostawcę i odbiorcę;
 • towarze – rozumie się przez to wszelkie ruchomości dostawcy stanowiące przedmiot umowy, w szczególności umowy sprzedaży;
 • umowie – rozumie się przez to konkretną czynność prawną dokonaną między dostawą a odbiorcą, w szczególności sprzedaż, zlecenie albo dostawa.
 • siła wyższa – zjawisko o charakterze nadzwyczajnym, któremu nie można było zapobiec oraz za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności.

 

II. Przedmiot działalności dostawcy

 

Dostawca prowadzi działalność gospodarczą w szczególności w zakresie:

 • produkcji zindywidualizowanych albo standardowych maszyn oraz urządzeń elektromechanicznych;
 • sprzedaży maszyn, urządzeń elektromechanicznych, taśm PCV, taśm gumowych, motoreduktorów, silników, wariatorów oraz części zamiennych do sprzedawanych urządzeń;
 • napraw oraz wulkanizacji;
 • napraw oraz konserwacji maszyn;
 • usług ślusarsko-tokarskich.

 

III. Zamówienia

 

 1. Dostawca świadczy usługi wskazane w pkt II OWW na podstawie zamówienia złożonego przez odbiorcę w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, potwierdzonego i zaakceptowanego w tej samej formie przez dostawcę. Za złożenie zamówienia uznaje się również wpłatę zaliczki, o której mowa w pkt XII.1 OWW.
 2. Elementy przedmiotowo istotne konkretnej usługi, w tym cena, termin i warunki wykonania, a także termin ważności oferty zawarte są każdorazowo w ofercie dostawcy. Zamówienie może zostać złożone wyłącznie w okresie ważności oferty.
 3. Wszelkie zmiany świadczenia usług w stosunku do zasad przedstawionych w ofercie lub OWW wymagają wyraźnej akceptacji dostawcy wyrażonej w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, pod rygorem nieważności.
 4. Złożenie zamówienia, o którym mowa w ust. 1 jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień zawartych w OWW.

           

IV. Oświadczenia stron

 

 1. Dostawca oświadcza, że:
  • produkowane przez niego towary lub ich części wolne są od wad prawnych oraz fizycznych, w szczególności żadne osoby trzecie nie roszczą sobie praw do towarów oraz ich części;
  • jest wyłącznym właścicielem towaru jak i jego części;
  • dysponuje stosowną wiedzą i doświadczeniem w zakresie produkcji, konserwacji oraz napraw urządzeń wskazanych w części II w zakresie niezbędnym do wykonywania działalności o której mowa w pkt II OWW;
  • jest czynnym podatnikiem podatku od towaru i usług.

 

 1. Odbiorca oświadcza, że zapoznał się z treścią oferty, OWW i zawarte w nich postanowienia akceptuje z chwilą złożenia zamówienia.

 

V. Obowiązki stron

 

 1. Dostawca zobowiązany jest do:
  • informowania odbiorcy o każdej zmianie adresu do doręczeń;
  • informowania odbiorcy o każdej zmianie adresu mailowego, przeznaczonego do wykonywania uprawnień odbiorcy z tytułu rękojmi oraz gwarancji, do czasu upływu terminu do wykonywania tych uprawnień.
 2. Odbiorca zobowiązany jest do:
 • informowania dostawcy o każdej zmianie miejsca zamieszkania albo siedziby oraz zmianie miejsca dostarczenia przedmiotu zamówienia;
 • niezwłocznego poinformowania dostawcy w razie skierowania przez osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń w stosunku do towaru lub jego części;
 • zbadania prawidłowości działania towaru, jego części lub innego przedmiotu umowy niezwłocznie po jego otrzymaniu;
 • zawiadomienia dostawcy o wadzie towaru, jego części lub innego przedmiotu umowy uprawniającej odbiorcę do wystąpienia przeciwko dostawcy z jakimikolwiek roszczeniami lub uprawnieniami, w szczególności w ramach rękojmi za wady i roszczeniem gwarancyjnym, w terminie nieprzekraczającym 7 dni od daty ujawnienia wady;
 • odbioru i załadunku towaru we własnym zakresie w siedzibie dostawcy, a w przypadku dostawy towaru do miejsca wskazanego przez odbiorcę do przeprowadzenia we własnym zakresie rozładunku towaru dostarczonego przez dostawcę;
 • korzystania z towaru zgodnie z przeznaczeniem i prowadzenia konserwacji towaru zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową (DTR).

 

 

VI. Zasada współdziałania stron

 

Strony zobowiązują się do współdziałania w zakresie niezbędnym do należytego wykonywania  praw i obowiązków wynikających z wiążących ich umów, w szczególności do wzajemnego informowania się o ich przebiegu, zgłaszaniu wątpliwości i problemów związanych z ich wykonywaniem, a także do niezwłocznego reagowania i podejmowania decyzji, niezbędnych dla prawidłowej realizacji zobowiązań.

 

VII. Realizacja umowy

 

 1. Termin wykonania umowy każdorazowo wynika ze złożonej oferty.
 2. Zlecone prace dostawca wykonuje z należytą starannością, na podstawie pomiarów wykonanych przez dostawcę albo przekazanych przez odbiorcę.
 3. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za przydatność towaru odbiorcy w przypadku przekazania przez odbiorcę wadliwych pomiarów, na podstawie których dostawca rozpoczął wykonanie przedmiotu zamówienia.
 4. Wszelkie zmiany dotyczące przedmiotu zamówienia odbiorca uprawniony jest zgłaszać wyłącznie przed złożeniem oferty przez dostawcę.
 5. Każda zmiana dotycząca przedmiotu zamówienia złożona przez odbiorcę po dacie złożenia oferty wymaga wyraźnej akceptacji przez dostawcę w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej pod rygorem nieważności. Każda zmiana dotycząca przedmiotu zamówienia wprowadzona po złożeniu przez dostawcę oferty może mieć wpływ na cenę przedmiotu zamówienia oraz termin wykonania dostawy.

 

VIII. Zastrzeżenie własności towaru

 

 1. Dostawca zastrzega sobie własność towaru aż do całkowitego uiszczenia przez odbiorcę ceny albo wynagrodzenia.
 2. W razie braku zapłaty ceny albo wynagrodzenia w terminie wskazanym w pkt XII OWW, dostawca ma prawo żądać niezwłocznego wydania towaru.
 3. W razie wydania towaru odbiorcy, dostawca może domagać się stosownego wynagrodzenia za jego zużycie lub uszkodzenie oraz wynagrodzenia za korzystanie z towaru od czasu upływu terminu płatności do dnia jego odbioru przez dostawcę w wysokości 1 % całkowitej wartości przedmiotu dostawy brutto za każdy dzień.

 

IX. Rękojmia

 

 1. Odbiorca może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach określonych w OWW.
 2. Dostawca udziela odbiorcy 12 miesięcznej rękojmi na fabrycznie nowy towar oraz jego części (nowe), którego producentem nie jest dostawca. Rękojmia obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w towarze oraz jego częściach, stwierdzonych w stosunku do wad fizycznych w czasie trwania rękojmi. Okres rękojmi rozpoczyna bieg od dnia wydania towaru.
 3. Rękojmia za wady zostaje wyłączona w przypadku dostawy/sprzedaży towaru używanego lub używanych części, a także w przypadku towarów nowych, których dostawca jest producentem, objętych ochroną gwarancyjną, o której mowa w pkt X OWW.
 4. Dostawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli:
  • odbiorca wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy;
  • odbiorca wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy;
  • odbiorca będący przedsiębiorcą nie zawiadomił dostawcy o wadzie niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 5. Odbiorca zgłasza dostawcy wady towaru lub jego części w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, w szczególności listownie na adres do doręczeń dostawcy, wskazany w pkt I.1 OWW lub mailowo na adres: blazejkardas@empro.net.pl
 6. Obowiązki dostawcy z tytułu rękojmi polegają wyłącznie na naprawie towaru lub jego części, bez prawa do wymiany na nowy. Uznanie zasadności roszczenia przez dostawcę zgłoszonego w ramach rękojmi następuje każdorazowo po dokonaniu oględzin, które powinny przypaść w terminie nie krótszym niż 14 dni i nie dłuższym niż 28 dni od dnia zgłoszenia wady zgodnie z ust. 5. Uznanie reklamacji w całości może nastąpić również bez uprzednich oględzin przedmiotu dostawy. Uznanie reklamacji następuje w drodze wyraźnego oświadczenia dostawcy w tym zakresie.
 7. Dostawca jest zobowiązany do naprawy towaru lub jego części w terminie 30 dni od dnia oględzin, a gdy oględzin nie było od dnia uznania reklamacji.
 8. Odbiorca może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, jeżeli:
  • dostawca nie zrealizował obowiązków, o których mowa w ust. 6 w terminach, o których mowa w ust. 7;
  • towar lub jego część był już naprawiony przez dostawcę.
 9. Odbiorca zobowiązany jest do udostępnienia towaru lub jego części w miejscu, w którym ten towar lub część się znajduje w celu wykonywania obowiązków spoczywających na dostawcy z tytułu rękojmi. Dostawca nie może ponosić negatywnych konsekwencji z powodu braku możliwości dokonania oględzin.
 10. Koszty wymiany lub naprawy ponosi dostawca, z zastrzeżeniem art. 5611 2 kodeksu cywilnego.

 

X. Gwarancja

 

 1. Dostawca w stosunku do towarów, których jest producentem udziela gwarancji jakości towaru w rozumieniu kodeksu cywilnego. W przypadku braku zgodności towaru lub jego części z umową, odbiorcy przysługuje prawo do naprawy przedmiotu objętego gwarancją, bez prawa do jego wymiany na nowy.
 2. Dostawca udziela gwarancji prawidłowego działania towaru, którego jest producentem lub jego części na okres 12 miesięcy licząc od dnia wydania towaru (okres gwarancyjny).
 3. Gwarancją objęte są usterki towaru lub jego części spowodowane wadliwymi częściami lub defektami produkcyjnymi. Dostawca nie jest odpowiedzialny wobec odbiorcy za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie towaru lub jego części wynikłe z innych przyczyn niż wady tkwiące w towarze lub jego części.
 4. Za wadę lub uszkodzenie uprawniające do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji nie uważa się czasowego pogorszenia jakości pracy towaru lub jego części wynikłego z wahań sieci zasilającej.
 5. Gwarancja nie obejmuje:
  • części towaru zużywających się, w szczególności łożysk, taśmy lub krążników;
  • wadliwego działania lub uszkodzenia towaru lub jego części, spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem lub stosowaniem towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją użytkowania;
  • towarów i jego części, w których przeprowadzone zostały przeróbki;
  • mechanicznych uszkodzeń produktu i wywołanych nim wad;
  • wadliwego działania lub uszkodzenia towaru lub jego części, wynikłego wskutek działania siły wyższej, w szczególności pożaru, uderzenia pioruna, klęsk żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków;
  • wadliwego działania lub uszkodzenia towaru lub jego części, wynikłego wskutek korozji, rdzy, plam, przepięć w sieci energetycznej, podłączenia do nieuziemionego gniazda zasilającego;
  • uszkodzeń, które nie powstały z winy dostawcy.
 6. Gwarancja nie obejmuje następujących czynności wymienionych poniżej, które wykonywane są odpłatnie, a nie w ramach gwarancji:
  • skracanie lub napinanie pasów, taśm lub łańcuchów;
  • wymiana bezpieczników lub żarówek;
  • czyszczenie, konserwacja lub kontrola sprawności.
 7. Gwarancja nie obejmuje strat powstałych w przypadku przerw w pracy towaru lub jego części, spowodowanych awarią.
 8. Gwarancja traci ważność w przypadku:
  • stwierdzenia dokonywania samowolnych napraw towaru lub jego części przez odbiorcę;
  • stwierdzenia dokonywania zmian konstrukcji towaru lub jego części przez odbiorcę;
  • nieuregulowania przez odbiorcę całej należności za towar;
  • nieuregulowania przez odbiorcę opłaty serwisowej;
  • nieuregulowania przez odbiorcę opłaty za nieuzasadnione wezwanie serwisu gwarancyjnego;
  • braku czyszczenia lub konserwacji towaru lub jego części;
  • zniszczenia lub usunięcia tabliczki znamionowej lub naklejek bezpieczeństwa;
  • braku stosowania się odbiorcy do obowiązków konserwacji wynikających z dokumentacji techniczno-ruchowej.
 9. Eksploatacja lub użytkowanie towaru lub jego części bez podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego jest zabroniona i powoduje wygaśnięcie gwarancji.
 10. W zakres gwarancji nie wchodzą odpłatne konserwacje sprzętu oraz przeglądy gwarancyjne.
 11. Obowiązki dostawcy z tytułu gwarancji polegają na naprawie towaru lub jego części bez prawa do wymiany towaru na nowy. Uznanie zasadności roszczenia przez dostawcę zgłoszonego w ramach gwarancji następuje każdorazowo po dokonaniu oględzin, które powinny przypaść w terminie nie krótszym niż 14 dni i nie dłuższym niż 28 dni od dnia zgłoszenia wady zgodnie z ust. 12. Uznanie roszczenia gwarancyjnego w całości może nastąpić również bez uprzednich oględzin przedmiotu dostawy. Uznanie roszczenia gwarancyjnego następuje w drodze wyraźnego oświadczenia dostawcy w tym zakresie.
 12. Odbiorca niezwłocznie zgłasza usterki towaru lub jego części powstałe w okresie gwarancyjnym i objęte oświadczeniem gwarancyjnym dostawcy w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, w szczególności listownie na adres do doręczeń dostawcy, wskazany w pkt I.1 OWW, lub mailowo na adres: blazejkardas@empro.net.pl
 13. Dostawca wykonuje naprawy towaru lub jego części bezpłatnie w ciągu 21 dni od dnia dokonania oględzin, a gdy oględzin nie wykonano od dnia uznania roszczenia gwarancyjnego przez dostawcę.
 14. Dostawca wykonuje naprawy gwarancyjne wyłącznie na terytorium Polski. Poza granicami kraju gwarancja obejmuje wyłącznie dostawę części, zaś usługa serwisowa jest dodatkowo płatna (opłata serwisowa).
 15. Jeżeli w umowie nie określono inaczej, naprawy gwarancyjne wykonuje dostawca.
 16. W przypadku dokonania nieuzasadnionego zgłoszenia wady w ramach gwarancji, odbiorca jest zobowiązany pokryć opłatę za nieuzasadnione wezwanie serwisu gwarancyjnego, określoną w pkt I.6 OWW.
 17. Odbiorca ma obowiązek prowadzić kartę gwarancyjną, załączoną każdorazowo do umowy.
 18. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli posiada wpisaną datę sprzedaży potwierdzoną podpisem i pieczęcią dostawcy, posiada adnotację o uruchomieniu towaru, a dodatkowo nie zawiera żadnych poprawek.

 

XI. Czynności odbiorowe

 

 1. Miejscem odbioru towaru jest siedziba dostawcy, chyba, że w ofercie wskazano inne miejsce.
 2. Potwierdzenie dostawy towaru jest protokół podpisany przez obydwie strony.
 3. W przypadku odbioru towaru z siedziby dostawcy, odbiorca podpisuje protokół odbioru przed załadunkiem.
 4. W przypadku dostawy towaru do miejsca wskazanego przez odbiorcę, protokół odbioru podpisywany jest przed dokonaniem rozładunku.
 5. Utrata lub zniszczenie towaru podczas załadunku lub rozładunku obciąża odbiorcę.
 6. W przypadku braku płatności całej ceny/wynagrodzenia przed dokonaniem odbioru, dostawca może odmówić wydania/dostawy towaru. W takim przypadku dostawca nie będzie ponosił żadnych negatywnych konsekwencji z tytułu braku dostawy/wydania towaru w umówionym terminie.
 7. Odbiorca ponosi odpowiedzialność za nieterminowy odbiór towaru z siedziby dostawcy. W przypadku opóźnienia się w odbiorze towaru odbiorca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz dostawcy opłaty za przechowanie w wysokości 500 zł brutto za każdą rozpoczętą dobę po upływie terminu odbioru.

 

XII. Płatności

 

 1. Zapłata ceny nastąpi w częściach. Odbiorca zobowiązany jest do zapłaty zaliczki tj. 25% ceny, na podstawie faktury w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty wystawienia faktury.
 2. Wpłata zaliczki oznacza przyjęcie oferty dostawcy i akceptację realizacji zamówienia na podstawie OWW.
 3. Zaliczka podlega zaliczeniu na poczet ceny towaru. Zaliczka podlega zatrzymaniu przez dostawcę bez prawa do jej zwrotu na rzecz odbiorcy w przypadku braku zapłaty pozostałej ceny w umówionym przez strony terminie.
 4. Zapłata pozostałej ceny następuje na podstawie wystawionej przez dostawcę faktury VAT w terminie wskazanym w fakturze, który nie będzie dłuższy niż 14 dni od daty wystawienia tej faktury, przy czym każdorazowo płatność musi nastąpić przed dokonaniem załadunku towaru w siedzibie dostawcy albo rozładunkiem towaru w miejscu wskazanym przez odbiorcę.
 5. Wynagrodzenie płatne jest przelewem na rachunek bankowy dostawcy wskazany każdorazowo na fakturze VAT.
 6. Odbiorca wyraża zgodę na dostarczenie faktury VAT w postaci elektronicznej, która to zgoda nie wyklucza możliwości dostarczenia faktury pocztą tradycyjną.
 7. Odbiorca upoważnia dostawcę do wystawiania faktur VAT bez swojego podpisu.
 8. Za datę płatności przyjmuje się dzień, w którym należna dostawcy kwota uznana zostanie na rachunku bankowym dostawcy.
 9. W przypadku opóźnień w zapłacie, odbiorca zobowiązany będzie do zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie albo odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.
 10. W przypadku transakcji handlowych, o których mowa w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, dostawca zastrzega sobie prawo dochodzenia rekompensaty za koszty odzyskiwania należności na zasadach przewidzianych w tej ustawie.

 

XIII. Klauzula poufności

 

 1. Strony zobowiązują się do zachowania w bezwzględnej tajemnicy wszelkich informacji dotyczących zasad współpracy oraz wszelkich informacji pozyskanych w związku z wykonywaniem zamówień oraz umów przez dostawcę, a dotyczących w szczególności metodyki działania dostawcy.
 2. Ujawnienie informacji, o których mowa w ust. 1 jest dopuszczalne wyłącznie w sytuacji, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 

XIV. Ochrona danych osobowych

 

 1. Odbiorca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zamówieniu oraz umowie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: RODO) w celu realizacji zamówienia oraz umowy przez dostawcę, dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, znajdującymi swe źródło w konkretnym zamówieniu lub umowie.
 2. Dostawca przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków wynikających z zamówienia oraz umowy.
 3. Dostawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z postanowieniami RODO.

 

XV. Wyłączenie odpowiedzialności dostawcy

 

 1. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania w przypadku, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem siły wyższej.
 2. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, w tym w zakresie zgłoszonych przez odbiorcę wad w ramach rękojmi za wady lub gwarancji, w przypadku, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest spowodowane brakiem na rynku lub opóźnieniem w dostawie podzespołów stanowiących element przedmiotu zamówienia lub element niezbędny do wykonania naprawy.

 

XVI. Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w OWW oraz ofercie zastosowanie będą miały przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Wszelkie zmiany i modyfikacje zasad współpracy zaproponowane ze strony odbiorcy mogą być uznane za obowiązujące wyłącznie w przypadku wyraźnej akceptacji ze strony dostawcy, wyrażonej w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej pod rygorem nieważności.
 3. W przypadku wystąpienia sporu, Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu jego polubownego rozwiązania.
 4. Ewentualne spory nierozwiązane polubownie a dotyczące umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania powoda.
 5. W razie gdyby którekolwiek z postanowień OWW było lub miało stać się nieważne, ważność pozostałych warunków współpracy jest przez to nienaruszona. W takim przypadku strony zastąpią w formie pisemnej pod rygorem nieważności nieważne postanowienie innym, prawnie niepodważalnym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel nieważnego postanowienia.
 6. OWW stanowią integralną część ofert dostawcy.
 7. OWW wchodzi w życie z dniem 01.04.2023 r. Postanowienia OWW mają zastosowanie do zamówień oraz umów złożonych po dniu wejścia w życie OWW.